خدمات آموزشی و مهندسی

  • برگزاری دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور
  • اخذ لایسنس از شرکتهای معتبر بین المللی
  • برگزاری تورهای آموزشی و تخصصی برای مدیران و کارشناسان