حضور در نمایشگاه

  • معرفی نمایشگاه های معتبر در صنعت خودرو
  • هماهنگی جهت حضور مدیران و کارشناسان در نمایشگاه های معتبر
  • سازماندهی حضور در نمایشگاه ها برای شرکتهای علاقمند